Rekuperacja: projektowanie i montaż instalacji

Po rozplanowaniu przychodzi czas na montaż instalacji. Najłatwiej jest wykonać go od montażu skrzynek rozprężnych i rozprowadzeniu instalacji z przewodów z polietylenu. Montując przewody w króćcach skrzynek rozprężnych, należy pamiętać o zastosowaniu uszczelek oraz o uszczelnieniu połączenia taśmą aluminiową wentylacyjną bądź kominową. Skrzynki rozprężne należy przymocować do stropu używając kołków rozporowych

Montaż instalacji. Montaż rury w skrzynce rozdzielczej

Rozprowadzając instalację na odcinkach skrzynka rozprężna – rozdzielacz, warto mocować kanały wentylacyjne do stropu. Idealna do tego zadania jest taśma stalowa perforowana DUH, którą można ciąć na odcinki o odpowiedniej długości i mocować za pomocą kołków rozporowych.

Na odcinkach rozdzielacz – rekuperator można zastosować kanały ze stali ocynkowanej bądź kanały elastyczne aluminiowe. Połączenia rur najlepiej połączyć używając blachowkrętów i uszczelnić owijając taśmą aluminiową wentylacyjną bądź kominową.

Montaż centrali wentylacyjnej

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itp.) należy upewnić się, że centrala jest odłączona od sieci elektrycznej!

Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie centrali. Urządzenie nie może być użytkowane w warunkach wystąpienia kondensacji pary wodnej i narażone na działanie wody.

  • Instalacja elektryczna, w której pracuje centrala, powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem S191 16C.
  • Montażu rekuperatora powinna dokonać wykwalifikowana osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Błędne podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub inne nieprzewidziane skutki, w tym zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
  • Urządzenie musi być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz w zakresie parametrów pracy, do którego zostało zaprojektowane. W przeciwnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z takiego działania skutki.
  • Rekuperator nie może być użytkowany w warunkach wystąpienia kondensacji pary wodnej i narażony na działanie wody i pyłów. Nie może być przez to montowany w pomieszczeniach takich jak np. pralnie.
  • Wartość parametrów dostępnych na poziomie serwisowym sterownika centrali należy dobrać do danego typu instalacji uwzględniając wszystkie warunki jej pracy. Błędny dobór parametrów może doprowadzić do stanu awaryjnego. Modyfikacja zaprogramowanych parametrów powinna być przeprowadzana tylko przez osobę upoważnioną i przeszkoloną w zakresie działania rekuperatora.
  • W żadnym wypadku nie wolno dokonywać modyfikacji konstrukcji rekuperatora. Zabrania się eksploatacji urządzenia niesprawnego lub naprawianego przez nieautoryzowany serwis.
  • Wyłączenie rekuperatora za pomocą ekranu dotykowego, nie odłącza go od sieci elektrycznej! Na zaciskach może występować napięcie niebezpieczne! Przed przystąpieniem do prac montażowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie i upewnić się, że na zaciskach i przewodach nie występuje napięcie niebezpieczne.
  • Podłączenie napięcia sieciowego do złącz wejść cyfrowych oraz wyjść analogowych i transmisji uszkodzi sterownik, oraz zagraża porażeniem prądem.

Montaż instalacji - instrukcje do pobrania

Montaż instalacji. Instrukcja montażu i obsługi rekuperatorów Reversus do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi rekuperatorów Reversus

Modele REVERSUS: 200, 300,450, 600, 650

Zobacz również:

Odkurzacze centralne aeroVac – sprawdź tutaj.

Scroll to Top